وبلاگ

برخی خواص مکانیکی مهم چندگونه چوبی

برخی خواص مکانیکی مهم چندگونه چوبی

برخی خواص مکانیکی مهم چندگونه چوبی

گونه چوبیدرصد رطوبتدانستهمقاومت خمشیمقاومت فشار موازی الیافمقاومت فشار عمود بر الیافمقاومت برش موازی الیافمقاومت سختی الیافمقاومت کشش موازی الیافمقاومت کشش عمود بر الیافمدول
الاستیسیته
Specific gravity
gr/cm3
Common species namesMoisture contentModulus of rupture MPaCompression parallel to grain MPaCompression perpendicular to grain MPaShear parallel to grain MPaSide hardness KN
کیلو نیوتن
Tension parallel to grain
MPa
Tension pendicular to grain
MPa
Modelus of elasticity
MPa
عنبر سائل۱۲٪۰.۵۲۸۶۴۳۴.۳۱۱۳.۸۹۳.۸۵.۲۱۱۳۰۰
سبز۴۹۲۱۲.۶۶.۸۲.۷۳.۷۸۳۰۰
بید سیاه۱۲٪۰.۳۹۵۴۲۸.۳۳۸.۶۷۳.۱۷۰۰۰
سبز۳۳۱۴.۱۱.۲۴.۷۵۴۰۰
سدار٪۱۲۰.۸۸۸۸۴۳.۱۵۹.۴۲.۸۷۸.۶۲.۸۱۱۷۰۰
سبز۴۵۲۱.۶۲.۱۵.۸۱.۷۹۰۰۰
داگلاس فر۱۲٪۰.۴۸۹۰۴۷.۶۵.۳۹.۷۲.۷۱۰۷.۶۲.۷۱۲۳۰۰
سبز۵۱۲۳.۹۲.۵۶.۶۱.۹۲.۳۹۷۰۰
نراد۱۲٪۰.۳۸۷۲۳۷۴.۲۷.۲۲.۲۷۷.۹۲.۷۱۰۳۰۰
سبز۴۰۱۹۲.۳۵.۳۱.۶۲.۶۸۱۰۰
هملاک۱۲٪۰.۴۵۷۸۴۹۳.۸۸.۶۴.۲۸۹.۶۲.۳۱۱۳۰۰
سبز۴۶۲۳۱.۹۵.۹۱.۸۲۹۰۰۰
لاریکس۱۲٪۰.۵۲۹۰۵۲.۵۶.۴۹.۴۳.۷۱۱۱.۷۳۱۲۹۰۰
سبز۵۳۲۵.۹۲.۸۶۲.۳۲.۳۱۰۱۰۰
کاج سفید۱۲٪۰.۳۵۵۹۳۳.۱۳۶.۲۱.۷۷۳.۱۲.۱
سبز۳۴۱۶.۸۱.۵۴.۷۱.۳۱.۷
کاج پوند رسا۱۲٪۰.۴۶۵۳۶.۷۴۷.۸۲۵۷.۹۲.۹۸۹۰۰
سبز۳۵۱۶.۹۱.۹۴.۸۱.۴۲.۱۶۹۰۰
کاج ویرجینیا۱۲٪۰.۴۸۹۰۲۳.۶۶.۳۹.۳۳.۳۹۴.۵۲.۸۱۰۰۰۰
سبز۵۰۴۶.۳۲.۷۶.۱۲.۴۲.۶۸۴۰۰
سرخ چوب۱۲٪۰.۳۵۵۴۳۶۳.۶۷.۶۱.۹۶۲.۷۱.۷۷۶۰۰
سبز۴۱۲۱.۶۱.۹۶.۱۱.۶۱.۲۶۶۰۰
نوئل۱۲٪۰.۳۵۶۴۳۰.۹۲.۸۸.۳۱.۷۵۸۴.۷۲.۴۹۸۰۰
سبز۳۲۱۵۱.۴۴.۴۱.۱۵۱.۷۷۱۰۰

 

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *