وبلاگ

روش اندازه‌گیری مقاومت کششی چوب

روش اندازه‌گیری مقاومت کششی چوب

روش اندازه‌گیری مقاومت کششی چوب

 روش اندازه‌گیری مقاومت کششی چوب در جهت موازی الیاف:

ساخت نمونه باید به‌گونه‌ای باشد که جهت طولی آن برجهت الیاف چوب دقیقاً مطابقت داشته و جهت دوایر سالیانه عمود بر بعد بزرگ مقطع عرضی باشد، سرعت بارگذاری در این آزمایش 1 میلی‌متر بر دقیقه است و تا زمانی که نمونه دچار شکست شود ادامه پیدا می‌کند.

P = F / A

P = فشار کششی موازی الیاف
A = سطح مقطع نمونه mm2
F = فشار واردشده بر نمونه

مقاومت کششی موازی الیاف چندگونه چوب
گونه چوبی

حداکثر نیروی واردشده به نمونهN

مقطع نمونه در محل گسیختگی mm2مقاومت کششی موازی الیاف N/mm2
نوئل۲۲۲۰۴۰۵۵.۵
بلوط۳۴۰۰۲۴۱۴۱.۶
صنوبر۳۳۰۰۳۶۹۱.۶
کاج۳۷۰۰۶۴۵۷.۸
راش۷۰۰۰۵۶۱۲۵

 

 روش اندازه‌گیری مقاومت کششی چوب در جهت عمود بر الیاف:

برای اندازه‌گیری این مقاومت به ساخت نمونه‌هایی به شکل زیر (۱) نیاز هست نمونه ساخته‌شده پس از جای گذاری در گیرۀ مخصوص آزمایش با سرعت ۲.۵ میلی‌متر بر دقیقه کشیده شده و حداکثر مقاومت آن ثبت می‌گردد؛ واحد مقاومت (تنش) N/M2, N/mm2 و یا kg/cm2 هست. شکل ۲

 

شکل ۱
شکل ۱
شکل ۲
شکل ۲
نتایج حاصل از آزمایش مقاومت برش موازی با الیاف نمونه‌های چوبی
گونه چوبی

حداکثر نیروی واردشده به نمونه

N

مقطع نمونه در محل گسیختگی

mm2

مقاومت برشی موازی الیاف

N/mm2

صنوبر۲۳۰۰۰۱۲۰۰۱۹.۷
نوئل۱۸۰۰۰۲۰۰۰۹
راش۲۶۰۰۰۱۶۰۰۱۶.۲۵

 

 

 

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *