وبلاگ
روش اندازه‌گیری مقاومت کششی چوب
وبلاگ

روش اندازه‌گیری مقاومت کششی چوب

روش اندازه‌گیری مقاومت کششی چوب  روش اندازه‌گیری مقاومت کششی چوب در جهت موازی الیاف: ساخت نمونه باید به‌گونه‌ای باشد که جهت طولی آن برجهت الیاف چوب دقیقاً مطابقت داشته و جهت دوایر سالیانه عمود بر بعد بزرگ مقطع عرضی باشد، سرعت بارگذاری در این آزمایش 1 میلی‌متر بر دقیقه است و تا زمانی که نمونه […]

وبلاگ
ویژگی‌های حرارتی چوب
وبلاگ

ویژگی‌های حرارتی چوب

ویژگی‌های حرارتی چوب در بين خواص فيزیکي چوب، خواص حرارتي (گرمايي )آن يعني واكنش چوب در برابر حرارت از اهميت قابل‌توجهی برخوردار است. سه خاصيت حرارتي چوب را در زیر موردمطالعه قرار می‌دهیم: الف) انبساط حرارتي ب) گرماي ويژه ج) هدايت حرارتي الف)با افزايش دماي قطعه چوب، حركت مولکول‌های آن افزايش می‌یابد. لذا در دماي […]