وبلاگ
ویژگی‌های حرارتی چوب
وبلاگ

ویژگی‌های حرارتی چوب

ویژگی‌های حرارتی چوب در بين خواص فيزیکي چوب، خواص حرارتي (گرمايي )آن يعني واكنش چوب در برابر حرارت از اهميت قابل‌توجهی برخوردار است. سه خاصيت حرارتي چوب را در زیر موردمطالعه قرار می‌دهیم: الف) انبساط حرارتي ب) گرماي ويژه ج) هدايت حرارتي الف)با افزايش دماي قطعه چوب، حركت مولکول‌های آن افزايش می‌یابد. لذا در دماي […]